Общи условия


I. Общи разпоредби
Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на Комплекс Форест Глейд (наричано по-долу само „Комплекс Форест Глейд“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Комплекс Форест Глейд, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Комплекс Форест Глейд. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на Комплекс Форест Глейд.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели.


II. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на Комплекс Форест Глейд.

„УСЛУГА/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и за участие в мрежата потребители на сайтовете на Комплекс Форест Глейд;

– получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Комплекс Форест Глейд се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.


III. Авторски права
1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.


IV. Конфиденциалност

Комплекс Форест Глейд се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Комплекс Форест Глейд може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Комплекс Форест Глейд на следния адрес или email за контакти booking@forestglade.bg

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайтовете или Правилата за ползване на форумите.


V. Органичаване на отговорността
Комплекс Форест Глейд прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Комплекс Форест Глейд не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на Комплекс Форест Глейд за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Комплекс Форест Глейд не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Комплекс Форест Глейд не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Комплекс Форест Глейд  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.


Промяна на настоящите Правила и условия за ползване на www.forestglade.bg

Собственика си запазва правото да променя правилата, условията и забележките, при които функционира този сайт.


Резервации и условия на резервиране:

Резервации:

1. Всяка резервация в реално време или на база заявка ще бъде счетена за акт (или заявка) за закупуване на съответното настаняване, обект на тази резервация. Не може да има договор между Потребителя и Собственика преди системата www.forestglade.bg да:

 • изпрати номер на резервацията;

 • изпрати потвърждение на резервацията по e-mail;

 • получи плащането в пълен размер

Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и да се увери, че всички подробности са точни.

2. Плащане в пълен размер е задължително да се извърши в момента на резервация в реално време.

Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня. Плащания се приемат чрез уебсайта на www.forestglade.bg с дебитна или кредитна карта.

3. Резервации в реално време няма да бъдат приемани по малко от 24 часа преди датата на настаняване.


4. Промени и Анулации на резервации в Реално време могат да бъдат правени от Потребителя според следните срокове, с които Потребителят е длъжен да се запознае:

Период

Срок за анулация

Неустойка
01.12 – 22.12

5 дни

Стойността на 1 нощувка според прайс-листа за посочения период

23.12 – 27.12
03.01 - 31.01
01.02 - 06.03

7 дни

Стойността на 1 нощувка според прайс-листа за посочения период

28.12 – 02.01

10 дни

Стойността на 1 нощувка според прайс-листа за посочения период5. За резервации, направени за празнични дати и специални мероприятия, срок за анулации без неустойка е 7 дни, неустойка при неспазване на Условията за анулация е стойността на 1 нощувка според прайс-листа за периода.

6. За групови резервации срок за анулации без неустойка е 7 дни, неустойка при неспазване на Условията за анулация е 30% от общата сума.
7. При промяна на количество на нощувки по време на престоя се дължи неустойка в размер на стойността на 1 нощувка според прайс-листа за периода.

8. При неспазване на Условията за анулация комплекса има право да задържи платен депозит.

9. Всички цени на Собственика обявени в сайта www.forestglade.bg както и в e-mail съобщенията изпратени до Потребителя са в лева и са крайни.

10. Потребителят потвърждава, че е пълнолетен гражданин (навършени 18 години).

11. Потребителят декларира, че посочените от него в бланката за резервация телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от Собственика при необходимост.
Плащане

1. Потребителят извършва плащане чрез уебсайта на www.forestglade.bg с дебитна или кредитна карта на финалната стъпка от резервирането на хотела, като на потребителя се предоставя следната информация:

 • дата на пристигане, дата на заминаване, брой дни престой, check in time и check out time

 • брой нощувки, за които е запазена стаята/апартамент

 • адрес на комплекса, където ще отседне госта

 • сумата за целия престой


Условия за анулации – отказ от резервация или неявяване

2. След извършване на плащане на e-mail на Потребителя се изпраща следната информация:

 • резервационен код (информира се клиента да пази кода в случай на бъдещо оспорване)

 • име на клиента

 • заплатената сума

 • политика за отказ от резервация и при неявяване

 • точният ден, до който клиентът може да откаже резервацията без да му бъде задържана сума (ще му бъде възстановена напълно предплатената сума)

 • дата на пристигане, дата на заминаване, брой дни престой, check in time и check out time

 • информира се клиента, че ако откаже резервацията извън предвидения в резервационната политика срок или ако не се яви до check out time след последният предплатен ден ще му бъде задържан част или целият депозит

 • адрес на хотела/апартамента, където ще отседне госта

3. Собственика ще възстанови заплатената сума:

ако резервацията бъде отказана от Потребитела до определения срок, който е ясно указан в резервационната политика и условията на анулация на хотела.